Radovi na izgradnji autoceste na koridoru 5c

Dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Bilješevo-Kakanj.

Godina: 2010.

Investitor: Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje cesta FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top