Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Neretve za potrebe HE Jablanica

Godina: 2014.

Investitor: JP Elektroprivreda FBiH

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top