Regulacija korita rijeke Neretve na potezu brana – izlazni organi HE Jablanica

Godina: 2014.

Investitor: JP Elektroprivreda d.d.

Certifikati

tuwnord

malta

Go to top